นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

นายอดุลย์ เสมอใจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกข่าวประชาสัมพันธ์


บริการข้อมูล

เทศบัญญัติ


งานกิจการสภาเทศบาล

ข้อมูลติดต่อกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่

บ้าน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรติดต่อ

1

แม่เย็นใต้

นายวินัย  นามวงษ์

ผู้ใหญ่บ้าน

083-5672077

2

ป่าแฝกกลาง

นายวิชนพ  อุ่นปิง

ผู้ใหญ่บ้าน

081-1658387

3

ป่าแฝกเหนือ

นางวิราภรณ์  เริ่มพักตร์

ผู้ใหญ่บ้าน

084-1769141

4

ป่าแฝกดอย

นางพิทักษ์  เหมยต่อม

ผู้ใหญ่บ้าน

097-9868033

5

ป่าแฝกใต้

นายนิเวช  วิเศษสิงห์

ผู้ใหญ่บ้าน

087-1110900

6

หนองสระ

นายมานพ  ป้อคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

099-9874250

7

ใหม่สันคือ

นายเกรียงศักดิ์  ขันเรือน

ผู้ใหญ่บ้าน

085-0305519

8

แม่เย็นนอก

นายสุเกียรติ  พรมมา

กำนัน

066-1538447

9

ป่าแฝกกลางเหนือ

นายพิชัย  มณีโชติ

ผู้ใหญ่บ้าน

091-8584888

10

สระวังทอง

นายณรงค์  เครือฟั่น

ผู้ใหญ่บ้าน

087-1763137

11

ป่าแฝกสามัคคี

นายสง่า  มาชม

ผู้ใหญ่บ้าน

091-4811035
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบข้อมูลข่าวสาร


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 278685 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 41 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 6818 ครั้ง