นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

นายอดุลย์ เสมอใจ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกข่าวประชาสัมพันธ์


บริการข้อมูล

เทศบัญญัติ


งานกิจการสภาเทศบาล

Facebook - Line
เทศบาลตำบลป่าแฝกขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประกอบด้วยผู้มารับบริการ
จากหน่วยงาน สแกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้ เพื่อเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลป่าแฝก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566วิธีประเมิน
 1.สแกน คิวอาร์โค๊ด
 2.ระบุหมายเลขโทรศัพท์
 3.รับรหัส OTP ทางข้อความ
 4.ใส่รหัส OTP
 5.กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
 6.ระบบจะสอบถามว่าท่านเป็นผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลป่าแฝกหรือไม่
ท่านตอบ “ใช่”
 7.ระบบจะอธิบายการตอบแบบวัดการรับรู้ เมื่อท่านอ่านคำอธิบายแล้ว
และประสงค์ที่จะตอบ แบบวัดการรับรู้ต่อไปให้ตอบ “ตกลง”
 8.ทำการตอบแบบวัดการรับรู้ให้ครบทุกหัวข้อ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม
“บันทึกฉบับร่าง” และ กดปุ่ม “ส่งแบบวัดการรับรู้ (ปุ่มสีเขียว) เป็นอันเรียบร้อย


Line ID : รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลป่าแฝก

Facebook : เทศบาลตำบลป่าแฝก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ระบบข้อมูลข่าวสาร


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 281693 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 104 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 11673 ครั้ง